1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Manneen barumsaa sadarkaa 2

ffaa

hanga Wax.30/2008tti xumuraman   1. Rakkoolee

    dhiheessii waliin walqabatan

    .

Ka’umsa rakkoolee Kunneenii   1. Rakkoon gahumsa fi dandeetti barsiisootaa fi barattootan walqabatan .Akka waliigalatti rakkoo bulchinsa gaarii sektara barnootaa hiikuuf armaan olitti karoorfaman karaa itti gaafatamummaa sadarkaa sadarkaan hordofsiisuun raawwatmuun dirqama ta’a.


  1. Dostları ilə paylaş:

   ©2018 Учебные документы
   Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Barnoota - Qabiyyee Fuula Kutaa Tokko: Seensa 2

səhifə5/14
tarix23.11.2017
ölçüsü0.51 Mb.

Barnoota


 1. Rakkoolee Ijaarsa Dhaabbilee Barnootaa Ilaalchisee • Manneen Barnootaa Qophaa’inaa waggoottan darban jalqabanii yeroo karoorfame keessatti xumuramuu dhabuu irraa kan ka’e komii hawaasaa kan hordofsiisan fi Biiroo Barnoota keessattu immoo A/H/Karooraa fi Pirojektiitiin hordofamaa turan, pirojektoonnii bara 2004 jalqabaman sadi(3): Nansaboo(A/Lixaa), Dabralibaanos(Sh/Kaabaa) fi Bookee(Har/Lixaa) yoo ta’an kan bara 2005 jalqabaman Waatoo(Bul/M/Sabbataa), Bulchaanaa(Bul/Mag/Shaashamannee) fi Bara 2006 kan jalqabaman Gafarsaa noonnoo(Bul/M/Burraayyuu), Diimtuu(Jimma) fi Biilaa(W/Lixaa) hojiin ijaarsa isaanii sababa garagaraatiin harkifate komii hawaasaa kaasisaa kan ture rakkoolee jiran gadifageenyaan qorachuun qaama raawwatus ta’e qaama hordofu waliin walittidhiheenyaan hojjachuun kan rakkoo hammaataa qabu irrattis tarkkaanfii sirreeffamaa fudhachuun hanga waxabajjii 30/2008 xumuramee hojii barnootaa bara 2009f guutummaatti kan qaqqabu dha.

II. Manneen Barumsaa Qophaa’ina hanga Waxabajjii 30/2008tti xumuramuu qabanLakkMaqaa manaGodinaBara itti jalqabameBaayi’ina itti fayyadamaaSadarkaa ijaarsi irraa jiru1

Nansaboo

Arsii Lixaa

2004

480

92%

2

Dabra Liibaanoo

Sh/Kaabaa

2004

480

98%

3

Bookee

Har/Lixaa

2004

480

86%

4

Waatoo

Mag.Sabaataa

2005

480

98%

5

Bulchaanaa Danabaa

Mag.Shaashamanee

2005

480

98%

7

Burraayyuu(Gafarsaa Noonnoo)

Mag/Burraayyuu

2006

480

75%

8

Diimtuu

Jimmaa

2006

480

90%

9

Biilaa

W/Lixaa

2006

480

80%


Ida’ama
3,840
LakkMaqaa manaGodinaBara itti jalqabameBaayi’ina itti fayyadamaaSadarkaa ijaarsi irraa jiru1

Miinoo

Har/Bahaa

2004

600

97%

2

Walii gawoo

GAONF

2004

600

98%

3

Mata haaraa

Sh/Bahaa

2004

600

97%

4

Baaboo Gooyaa

M/Bishooftuu

2005

650

96%

5

Gibsoo

Sh/K/Lixaa

2006

200

86%

6

Abaay Siluxoo

GAONF

2006

200

90%

7

Sanubatee Shaalaa

Arsii Lixaa

2006

200

90%

8

Doobii

Sh/Bahaa

2006

200

90%

9

Harawwaa

H/Bahaa

2006

200

95%

10

Fichee lakk/2

Sha/Kaabaa

2006

200

90%

11

Elibuukoo

Baalee

2006

200

96%

12

Aniibeentuu

Baalee

2006

200

96%

13

Haqaashaa

Baalee

2006

200

89%

14

Finchaa Baamoo

Baalee

2006

200

96%

15

Yaaboo

I/A/Booraa

2006

200

85%

16

Googeetti

W/Lixaa

2006

200

97%

17

Ciraachaa Mikaa’el

H/Guduruu Wallagaa

2006

200

86%

18

Candoo

Sh/Lixaa

2006

200

95%

19

Leqaa Karraa

Q/Wallaggaa

2006

200

90%

20

Jimmaa Tibbee

Q/Wallaggaa

2006

200

92%


Ida’ama
?


batis-azastan-oblisti-2.html

batis-azastan-oblisti-7.html

batiyaailmavemodernlemedn.html

batko-hotv-z-vjni.html

batlav--mongolin.html