©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- barmaqlı qapı - İncelemeleri


- barmaqlı

 

qapı

: sədrəkli qapuq

ka

.  DİVAN-Ü LUĞAT-İT TÜRK İNCELEMELERİ  HƏSƏN BƏY HADİ 

 

98 

http://WWW.TURUZ.COM

 

 - barmaqlıq

: seyrək, arlıqlı, nərdəli ortük. səkrək. səkrək

ka

 - barmaqlıqlı

 qapı: - 

sədrək qapuq

ka

Ģ 

seyrək

 

qapı

 barsaq

 

: bağsaq. baqırsaq

ka

. bağırsaqka

. barığsaq. könül alıcı. 

mehriban. rahim 

barsamaq

ka

 barıqsamaq

. varmaya yazmaq.  bars

ka

 pars

. qabartı. şiş. paysa

6

.  


- bars bolmaq

ka

: paysalmaq6

. qabarmaq.  

- ətim 

barsıdı

: bədənim şişdi.  

- bars

 

bolmaqka

: paysalmaq

6. 

qabarmaq.  barĢatçılıq

: muyıncılıq

ka. 


boyunçuluq. araçılıq. ortaçılıq.  

barĢılmaq

: yemişlənmək

ka

. barlanmaq.  bart

ka

 1

ölçəv. 


2

bardaq. 


3

. - 

bart burt tutmaq

ka

: itiliyi göstərən söz. ansızın, hər yandan yaxalamaq.  

barturmaq

ka

: vardırmaq. çatdırmaq. - onu evə 

bartur

. - kağızı 

bartur

. - bunu 

atova 

bartur

.  bartuĢ

 bətrüĢ. batruĢka1

quyuq. bərk. qəliz. gərik. (

bərk xəmir, şorba, 

aş, palçıq

). 


2

bulanıq. bulğan. 

- batruş suv. bulanıq, laylı, zığlı su.  

baruçı

ka

 

: varıcı. gedici.  

baruq

 1

baqlan

ka

. şişək. ətli canlı. baqlan quzı

ka

: yeni, səmiz quzu. 2

varlı dövlətli. 

baruq

 bəy. - baruq ölkə. 

baruq

 duyqular. 

3

gediş. 


hərəkət. 

baruğ yaxdı: hərəkət çağı çatdı.  

 DĠVAN-Ü LUĞAT-ĠT TÜRK”DEN DERLENMĠġ ETĠMOLOJĠK SÖZLÜK 

 

 99 

http://WWW.TURUZ.NET

 

 

bas

 : basa

ka. 


bəs. sonra. 

(

> 

pəsfars

). 


 

basa

ka

 

: bas. bəs. sonra.  

- sən məndən 

basa

 gəl.  

- ilkin mən 

basa

 sən. (

>

 

pəsfars

).  


basan

ka

 bəsən

. ölü qömüldüqtən sonra verilən yemək. yoğ

 

bəsən

.  

basar

ka

 

: dağ sarımsağı. 

basarlıq

ka

: sarımsaqlıq.  basarmaq  

: basırmaq. kük yatmaq.  

basdıran

  : basuran. saxlayan kimsə. sir saxlayan.  

basdırmaq6

: döğdürmək. taptadmaq

. - qılınc, pıçaq 

basdırmaq6

.  


basıq

 1

basruq

ka

. basırıq. ağır. 2

baha. 


3

basılan yer. basqın yeri. - 

basıqda

 tutuldu. 

4

batıq. batqın. bulqın. bulın. bulanıq. fasid. 

altaq. alaqut. tutuq

ka

. mürdar.  basıqmaq

ka

 bassıqmaq1

alçalmaq. təhqir olmaq. 

2

sınmaq. 


yağıya 

basıqma

. - istəyi basqınan, duyqulara 

bassıqma1

önəmsiz 


adam. 

 

basıqmaq

kabax 

>

 basılmaq

.  


basılmaq

: batılmaq. sancılmaq

ka

. yenilmək. sınmaq. - yağı 

basıldı

. - qoşun 

basıldı basın

 1

basıncaq. dəğərsiz. alçaq. 

basınçaq

 ər: 

basın

 ər: zayıf 

görülən. önəm verilməyən adam. 

1

düşgünlük. düşüklük. düşün. DİVAN-Ü LUĞAT-İT TÜRK İNCELEMELERİ  HƏSƏN BƏY HADİ 

 

100 

http://WWW.TURUZ.COM

 

 zə'f. 

- yaşlılıq basını. 1

təzif. - yeməməkdən basındıq. 

(# 

bəsin

gücərti. vitamin. bəslənmək). 

 

basıncaq1

basın. dəğərsiz. alçaq. 

basınçaq

 ər: zayıf görülən. önəm 

verilməyən adam. 2basqıncaqbasılmış. arıqlamış. zayıflamış. 

(# 

bəsincək

: qollanmış)

 - 

basıncaq ərka

 

basınmaq

ka

 basıqmaqka

bassıqmaq1

basmaq. sıxmaq. qahr 

edmək. əldən salmaq. zayıflatmaq. 

- iğləş onu 

basındı

: xəsdəlik 

onu əldən saldı. - ölkə bazarı, alış veriş 

basındı

. - döğüş olsa ox 

bazarı 

basınmaz

. - uşağ yeməməkdən basındı. - yaşlılıq onu basındı. 1

sınmaq. alınmaq. 

- ölkə 

basıqdı

.  

basır basurka1

batur. sirr. gizək. 

1

qala. dayanmaq, durmaq yeri. 

səngər. istihkam.  

basırmaq1

basarmaq. kük yatmaq. 2

baturmaq


ka

. gizlətmək. gizli 

saxlamaq. 

3

tikmək. bastırmaq. təpcəmək. 

- bu donu 

basır4

bastırmaq. durdurmaq. dikətmək. saxlamaq. bərkitmək. 

ağırlatmaq. möhkəmlətmək. 

- tanrı yeri, dağla basurdu. 

 

basıt

ka

 basut

ka

 ( < 

basmaq

). 

1

yardam. yarav. kömək. qoldav. himayət. 

- mənə 

basut

 verən yoxdu. - xandan 

basut

 dilədi. - 

basut

 yalnız 

ondandı. 

2

acıyan. mehriban. 3

zamin. güvən. 

basut

 ara: zamin 

gətir.  


basqın

 

: - 


basqına uğramaq: 

bassıqmaq

ka

.   DĠVAN-Ü LUĞAT-ĠT TÜRK”DEN DERLENMĠġ ETĠMOLOJĠK SÖZLÜK 

 

 101 

http://WWW.TURUZ.NET

 

 

basmaqka1

üzərinə çökmək. tutmaq. - 

çoğun yel dağı 

basdı

. - badı ölüm 

axtaru: ölüm tutub, yaxalayıb apardı. 

2

almaq. fəth edmək. 

bəy

 el 

basdı: bəy ölkəni 

tutmaq. 

fəth etdi. - bəyi yağı basdı: düşman bəyi 

tutdu. 

3

təcavüz edmək

. - ər qızı 

basdı4

avlamaq. 

- it geyiki 

basdı

: it ovı avladı, tutdu. 

3

cummaq. üzərinə şığırmaq. 

- tünlə 

belə 

basdıq

: hicuma keçdik. 5

tikmək. bastırmaq. təpcəmək. 

- bu 

donu 

basır6

qəhredmək. basınmaq

ka1soxmaq. əkləmək. 

ilişdirmək. 

 

basmaĢmaq

: oyuşmaq

ka. 


oymaşmaq.  

basrıq

 

: basruq


ka

. ağır. basırıq. 

- yer 

basruqı

 dağ, boyun basrıqı bəy.  

basruq

kabasrıq

.  


bassıqmaq

ka

: basılmaq. basıqmaq. sınmaq. yenilmək.  bastıq

 

: soğtu. soqut. 

 bastırma

: köpik. iki qətləyib tikmək. bezin iki qatı arasına pambıq qoyaraq 

tikmə.  


bastırmaq

 : 

bax


 

>

 basturmaq

ka

 basturmaq

ka

: batsırmaq. bastırmaq. qapatmaq. sındırmaq. üstələmək. tıqturmaq

ka

tıqtırmaq.  basu

ka

 

: dəmir toqmaq.  

basur 

bax 

>

 basır DİVAN-Ü LUĞAT-İT TÜRK İNCELEMELERİ  HƏSƏN BƏY HADİ 

 

102 

http://WWW.TURUZ.COM

 

 basurmaq

ka

 

bax


 

>

 basırmaq basut

ka

 

bax


 

>

 basıt. 

 

baĢ baĢaqka1

bəxt. şans. fürsət. 

baĢım

 olsa, görəyim. - başsız 

qaldı, elim mənim. - 

baĢ

 bulub, cecim cırdıq. - 

baĢ

 bulmadan 

davranan, başı yerə ağnanar. - baş olsa, yaş olunur. - 

baĢım

 

(bəxdim) çönüb 

tüplünür

. - 

baĢ

 olmasa, baş qalmaz \\ yar olmasa, 

dad qalmaz. - eşək deyir, 

baĢım

 bulsa, sündürüdə su içqay mən. 2

yara


. - bağrım 

baĢın

 qartadı: ürək 

yaramı

 açdı. 

3

qafa. təpə. kəllə. 

- başa vurmaq:

 

baĢaqa

 qaqmaq: 

baĢqa

 qaqmaq.  - baĢ

 

əğən

: yükünqüçi

ka. 


ibadət edən. 

 

- baĢ

 

kənd

: ordu

 

kənd. devlətin, xanların yerləşən kəndi.  - baĢ

 

yer

: otru. dayancaq. astana. başkənd. paytəxd. mərkəz. - ölkə 

otrusu

: ölkənin başkəndi.  

 - 

baĢı

 

baĢqıl

ka

baĢqal

baĢlaq

. qaşqa. - keçəl baş: 

qırbas ərka

 baĢağı 

: başqa. isrə

ka. 

qeyr. sonra.  baĢaq

ka

 baĢqaq

ka1

ox başağı. oxun, mızrağın ucuna keçirilən dəmir. 

təmrən. 

2basaq

. (


<

 

basmaq

). başmaq. ayaxqabı. 

3

sünbül. 


sütül. 

- başaq ütmək. başaq qavurmaq: suruşlamaq

ka4baĢkabaşa vurmaq:

 

baĢaqa

 qaqmaq: 

baĢqa

 qaqmaq. 5

oyluq 


gəmiklərinin başı. 

6

. (. > 

m

 ) 

başmaq


ka

.  


baĢaqlamaq

ka

: başaq, təmrən, dəmir uc taxmaq.   DĠVAN-Ü LUĞAT-ĠT TÜRK”DEN DERLENMĠġ ETĠMOLOJĠK SÖZLÜK 

 

 103 

http://WWW.TURUZ.NET

 

 

baĢaqlıqka

  

: başlı.  

baĢamaq

ka1

başbaşa vermək. ağacların birbirinə dayalı qonuşu. 2

kərtik 


yapmaq. kərtikləmək.  

baĢandaq

  : ölandaq. 

(öz ölümünə, başına and içən kişi). 

yoluq. alsığ. fədayi.  

baĢarcaqlı

: yol bilən. ərik.  

baĢarmaq

: bağışlamaq. keçürmək

ka

.  baĢbaĢa

 : - 

baĢbaĢa vermək

: başamaq

ka

. ağacların birbirinə dayalı qonuşu.  baĢçılıq

 

edmək

: başlamaq

ka. 


cilovlamaq. qılavuzluq edmək. qılavlamaq.  

baĢıboĢ

  : başlağ

ka

. buraxılmış. salıverilmiş. boşaltılmış. daşlanmışdışlanmış

. - 

baĢı

 

boĢ

: quruq. səfeh.  

baĢıl

ka

 baĢqıl

ka

baĢqal

baĢlaqqaşqa. başında, alnında ləkəsi olan. baĢıl

 

qoy

: təpəsində ağı olan qoyun.  baĢkənd

: otru. dayancaq. baş yer. astana. paytəxd. mərkəz. 

- ölkə 

otrusu

ölkənin başkəndi. 

 baĢqa

 1

başağı. isrə

ka. 


qeyr. sonra. 

2

azuq. ağduq. adquq. ayuq. 

ayquq. yad.  

baĢqa

 

: önğin


ka

. önği


ka

. başqası. dışında. edin

ka. 

atın. adın. atruq. ayruq.  

baĢqaq

kabaĢaq

. oyluq gəmiklərinin başı.  baĢqal

 

baĢqılka

baĢlaq

başıl. başı ağ. qaşqa.  

DİVAN-Ü LUĞAT-İT TÜRK İNCELEMELERİ  HƏSƏN BƏY HADİ 

 

104 

http://WWW.TURUZ.COM

 

 baĢqan

ka

: böyük bir balıq.  baĢqası

 

: önğin


ka

. başqa. 

 baĢqatmaq

: qatarmaq

ka. 


qadarmaq. qaytarmaq

qeytərmək. geri döndürmək. çevirmək.  

baĢqıl

ka

 baĢqal

baĢlaq

başıl. başı ağ. qaşqa. 

baĢqıl

 yı

l

xı: başı ağ 

heyvan.  baĢlaq 1baĢlağ

ka

. başıboş. buraxılmış. salıverilmiş. boşaltılmış. daşlanmış

dışlanmış. - 

baĢlağ

 yılxı: 

boĢ

 yılxı. başı boş buraxılmış 

heyvan. öz başına yeriyən heyvan. başıboş salınmış heyvan sürüsü. 2baĢqıl

ka

baĢqalbaşıl. başı ağ. qaşqa. 

 

baĢlamaqka

 1

aşmaq


ka

. aşqarmaq. işə keçmək, atılmaq. 2

durcımaq. 3

qılavuzluq edmək. qılavlamaq. cilovlamaq. 

başçılıq edmək.  

baĢlanqıc

: turcaq. dirsək. giriş. salma. ilkə. ilək. ərəfə. 

- iş 

durcağı

. - pitik durcağı

.  

baĢlanmaq

ka1

başlanmaq. yönəlmək. baş alıb gedmək. 

- qoyun dağa 

baĢlandı2

baş tutmaq. başaqlanmaq. 

- əkin 

baĢlandı

.  

baĢlanmaqka

: yönəlmək.   baĢlatmaq

ka

 : turcitmək

ka

törcütmək. durcutmaq. dirsətmək. 

girşitmək. qursatmaq. işə salmaq. bərpa edmək.  

baĢlayan

: öndər.  

 DĠVAN-Ü LUĞAT-ĠT TÜRK”DEN DERLENMĠġ ETĠMOLOJĠK SÖZLÜK 

 

 105 

http://WWW.TURUZ.NET

 

 

baĢlı

 : ayıq. azıq

ka

. huşlu.  baĢlıqka

  : 


1

yaddaş dəfdəri. 2

aşuq


ka

. yaşuq. başı yaşıran (

örtənqoruyanörtük. başuq. 

- gəlinin gərd

əh

 gecəsi taxdığı başlıq: 

didim

ka3

yanalduruq. yanğalduruq

ka4başlı. 

5

yaralı.  baĢmaqka

(

 m

 >. ) başmaq

ka

.  baĢmaqlanmaq

ka

: başmaq yiyəsi olmaq.  baĢnaq

ka

 

: (baĢ

 + 

naq

laq

: yoxluq, nəfy simgəsi)

 yaraqsız quralsız, tulqasız, 

savutsuz, qalxansız, başqasız

6

 kimsəsiz kişi. baĢnaq ər

ka

.  baĢörtüsü

: saraqıc

ka

. sarqıc. sarcıq. yaşmaq.  baĢtar

ka

 

: oraq.  baĢuq

 

: aşuq


ka

. yaşuq. başı yaşıran (

örtənqoruyan) örtük. başlıq.  

bataq 1

yapanğ

ka. 


qumluq. yeriməyi çətin olan yer. 

2

cəza. (# tapaq

mükafat). 

 

batı

 1

gün batsıq. gün batısı. qərb. 

2

savaq. soyuq. 

ısıq

 

savuq

doğu batı. 

 

batıq

ka

  basıq1

bataq. batlaq. 

2

ırmaq, sulu yerlərin dərin, çuxur 

bölümü. 

3

batqın. bulqın. bulın. bulanıq. fasid. altaq. alaqut. 

tutuq

ka

mürdar.  batıqlıq

 

: baynaq


ka

. pislik. kifirlik.  DİVAN-Ü LUĞAT-İT TÜRK İNCELEMELERİ  HƏSƏN BƏY HADİ 

 

106 

http://WWW.TURUZ.COM

 

 batılmaq

: basılmaq. sancılmaq

ka

. yenilmək. sınmaq. - yağı 

batıldı

. - qoşun 

batıldı batırmaq1

mandurmaq

ka

. bandırmaq. quşatmaq. 2

dövmək. vurmaq. 

çarpmaq. toxumaq. toxunmaq. toqımaq

ka

. dövülərək sərtləştirmək. götürmək,  

batqa batğa

ka

. tabğa. tabağ. düz, saf taxda.  batqın

 

: batıq. basıq. bulqın. bulın. bulanıq. fasid. altaq. alaqut. tutuq

kamürdar.  batlamaq

ka1

paltarları sərtləşib parlaq edmək üçün yapışqan maddəyə 

batırmaq. 

2

nəyi nəyə batırmaq. bulamaq.  batmaq 1

basmaq. qurmaq. 

qası

 

badım

: ağıl düzədim, basdırdım. 2

qözdən itmək. 

 

batmıĢ

 

: man. dolmuş.  batmul

ka

 

: qara bibərə bənzər bir bitgi. darü fülfül - bib. butmul.  batraqka  bayraq

. sancaq. pərçəm. ucuna ipək sırıqlar sancılan, taxılan, 

batırılan neyzə, ağac. döyüşdə qoşun bəlgəsi, nişanı. - 

bayraqlı

. sancaqlı: tuqlu

ka

 batruĢka bətrüĢbartuĢ1

quyuq. bərk. qəliz. gərik. (

bərk xəmir, şorba, aş, 

palçıq


). 

2

bulanıq. bulğan. 

- batruş suv. bulanıq, laylı, zığlı su. 

3

savaş. qavqaş.  batruĢmaq

ka:


 batışmaq. birbirini batırmaq, cumdurmaq, yendirmək.  

 DĠVAN-Ü LUĞAT-ĠT TÜRK”DEN DERLENMĠġ ETĠMOLOJĠK SÖZLÜK 

 

 107 

http://WWW.TURUZ.NET

 

 

batsıqka

 

: batı. qərb. - 

gün

 

batsıq

. gün batısı. 

 

batsırmaq

: basturmaq

ka. 

bastırmaq. qapatmaq. sındırmaq. üstələmək.  batur

 

: (


<

 

batırmaq

). batır. batırılmış, döğülmüş, toxulmuş bərkimiş 

nərsə. sökmən. qəhrəman. basur. sirr. gizk.  baturqan

ka

 basuran

. basdıran. saxlayan kimsə. basdıran. sir saxlayan.  baturmaq

ka

  basırmaq

. gizli saxlamaq. 

- sən öz sözünü məndən 

batırma

. - nəyi nədən 

baturursan

. - 

batrılan

 işlər, açılar bir gün.  

bavıllatmaq6

: hürdürmək. gəritmək

ka

. qarıldatmaq. havlatmaq. səsin çıxarmaq.  

baya

ka

 : az öncə. bayağ.  

?


bashkirskoe-regionalnoe-4.html

bashkortostan-4.html

bashkortostan-prirodnie.html

bashkortostanstat---4.html

bashkortotan-respublikai.html