1 2 3 4 5 6

Barkamol avlod Vatanning baxti

bet1/6
Sana04.06.2018
Hajmi411.58 Kb.

Barkamol avlod — Vatanning baxti

BU SONDA:

Mustaqillik ufqlari

Osmon to‘la yulduz

Karvon qo‘ng‘irog‘i

Ko‘ngil ko‘zgusi

14-yanvar — Vatan himoyachilari kuni

O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi faoliyatidan

2010-yil — Barkamol avlod yili

Jamg‘arma faoliyati

Sog‘lom oila

Oq yomg‘ir

Ibn Sino darsxonasi

Hakimlar va hikmatlar

Vatannoma

Qaldirg‘och keldiIlmiy-tarbiyaviy, ommabop, bezakli oylik jurnal

Barkamol avlod — Vatanning baxti

BU SONDA:

1  ( 165)- son

2 0 1 0 - y i l ,

y a n v a r

Muqovamizda:

B i r i n c h i     b e t :

Muassislar:

  O‘zbekiston Respublikasi

  Xalq ta’limi vazirligi

«Sog‘lom avlod uchun»

Xalqaro xayriya jamg‘armasi

«Sog‘lom avlod uchun» jurnali

O‘zbekiston  Respublikasi

Vazirlar Mahkamasining

1995-yil 13-aprel 127-sonli

qaroriga asosan

«Maktabgacha tarbiya» jurnali

negizida tashkil etilgan.

1996-yil yanvardan

chiqa boshlagan.

©

  «Sog‘lom avlod uchun»

Barkamol  yoshlik

Ko‘ngli quyoshli...

Baxtiyor AKRAMOV

suvratga tushirdi.

Mustaqillik ufqlari

Hayot — ulug‘ ne’mat, azaliy va abadiy qadriyat

                                            2

Osmon to‘la yulduz

Ezgu niyat ham, salohiyat ham bor

  6


Karvon qo‘ng‘irog‘i

Kuch — bilim va tafakkurda

                                                     8

Ko‘ngil ko‘zgusi

Ilm — guliston

                                                                     9

14-yanvar — Vatan himoyachilari kuni

Vatan, xalq oldidagi muqaddas burch   

                                             10

O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligi faoliyatidan

Ma’naviyat va adabiy ta’lim

        14

2010-yil — Barkamol avlod yili

Go‘zal orzularni dilga jo qilib...  

                                               16

Jamg‘arma faoliyati

Hamisha el bilan bir jon-u bir tan bo‘lib

                                            18

Sog‘lom oila

Skrining xizmatining ahamiyati

                                                           20

Oq yomg‘ir

Yurak qo‘ri ila...

        22

Ibn Sino darsxonasi

Mobil telefonlardan to‘g‘ri foydalanaylik

                                      24

Hakimlar va hikmatlar

Hamid Olimjon — folklorshunos

                                                   26

Vatannoma

Sir-u sinoatga kon erur Oqtov

                                                    28

Qaldirg‘och keldi

Bilim — baxt kaliti

                                      32ALQIMIZ:

HAYOT — ULUG‘  NE’MAT,

AZALIY  VA  ABADIY  QADRIYAT

HAYOT — ULUG‘  NE’MAT,

AZALIY  VA  ABADIY  QADRIYAT

X


2

ALQIMIZ:


“Dam shu

damdir, o‘zga damni dam

dema”, — deydi.

“Moziyu mustaqbal ahvolin

takallum ayla kam, Ne uchunkim,

dam bu damdur, dam bu damdur,

dam bu dam”, — deydi Navoiy

hazratlari.

“Asrlar taqdiri lahzalarda hal”,

— deydi akademik shoirimiz.

Inson har bir damni teran ij-

timoiy mazmun bilan boyita

olsagina umr ma’nosini kashf

etadi, amalda namoyon qiladi.

Bejiz emaski, umr mazmuni

bo‘lgan she’riga murojaat etib:

“Bir men emas, hayot

shaxsisan”, — deydi yana bir

shoir. To‘g‘ri, darhaqiqat, inson

o‘z umriga ma’no baxsh etsa, faqat

uning o‘zi emas, so‘zi, ishi, ijodi

ham hayot shaxsiga aylanadi,

Vatanni yanada obod, turmushni

tobora farovon etishga xizmat qiladi.

Barqaror tinchlik, totuvlik,

bunyodkorlik muhitida yashab

mehnat qilayotgan xalqimiz har

bir damga, har bir kunga, har

bir oyga, har bir yilga teran va

ko‘p qirrali mazmun bag‘ishlab,

ulug‘ murod-maqsadlarini izchil

intizom asosida, tadrijiy ravishda

amalga oshira bormoqda. Hayo-

timizdagi ulkan va ijobiy o‘zga-

rishlar, shahar va qishloqlarimiz

HAYOT — ULUG‘  NE’MAT,

AZALIY  VA  ABADIY  QADRIYAT

ko‘rkiga ko‘rk qo‘shilayotgani —

havas uyg‘otadigan bo‘la bora-

yotgani buning ifodasidir.

Xalqimiz tarix zarvaraqlariga

“Barkamol avlod yili” deb yo-

ziladigan yangi — 2010-yilga

ko‘tarinki ruh bilan kirib keldi.

2009-yil — “Qishloq taraqqi-

yoti va farovonligi yili” Davlat

dasturi ijrosi jarayonida hayoti-

mizda katta ijobiy o‘zgarishlar ro‘y

berdi. Mustaqillikning birinchi

yillaridan boshlab e’tibor marka-

zida bo‘lib kelayotgan ustuvor ma-

sala, ya’ni qishloqlarimiz qiyo-

fasini o‘zgartirish, agrosanoat maj-

muida olib borilayotgan islohotlarni

chuqurlashtirish, qishloq aholisi-

ning hayot darajasi, ijtimoiy-siyo-

siy va madaniy saviyasini oshirish

maqsadida qabul qilingan maxsus

Davlat dasturi — “Qishloq taraq-

qiyoti va farovonligi yili” Davlat

dasturining ma’no-mohiyati, eng

muhim yo‘nalishlari va moliyaviy

manbalari nafaqat 2009-yil

uchun, balki o‘rta va uzoq mud-

datli istiqbol uchun belgilangani,

uning ijrosi qat’iy nazoratga olin-

gani esa “Qishloq taraqqiy topsa,

yurtimiz obod, hayotimiz yanada

farovon bo‘ladi” degan g‘oya

tadrijiy ravishda amalga oshira

borilishini bildiradi. 2009-yilda yal-

pi ichki mahsulotimiz 8,1 foizga,

iqtisodiyotimizga jalb etilgan

investitsiyalar hajmi 33,0 foizga

o‘sdi, aholining real daromadlari

esa 26,5 foizga, oylik ish haqi,

pensiya,  nafaqa va stipendiyalar

o‘rtacha 40,0 foizga oshdi. 2010-

yilda oylik ish haqi, pensiya, sti-

pendiya va nafaqalar miqdorini

kamida 30 foizga ko‘paytirish ko‘z-

da tutilmoqda. Bu yilning davlat

budjeti xarajatlarining 59 foizdan

ortig‘ini sotsial xarajatlar tashkil

etadi, faqatgina sog‘liqni saqlash

va ta’lim-tarbiya sohasiga davlat

xarajatlarining 50 foizdan ziyodi

yo‘naltirilgan. Hech shubhasiz,

jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi

davom etayotganiga qaramay,

O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf

etishning yo‘llari va choralari ha-

yotga tatbiq qilingani uchun bu

natijalarga erishish mumkin bo‘ldi.

Xalqimizni o‘z bunyodkor

mehnatining samaralari ruhlanti-

rayotgani — kelajagi buyuk davlat

va erkin jamiyat qurish jarayonida

yanada ilhomlantirayotgani muhim

siyosiy voqea — saylovlar misolida

ham yaqqol namoyon bo‘ldi.

Mamnuniyat bilan ta’kidlash

joizki, 2009-yil 27-dekabr kuni

O‘zbekiston Respublikasi Oliy

Majlisi Qonunchilik palatasi ham-

da xalq deputatlari viloyat, tuman

va shahar Kengashlariga bo‘lgan

saylovlar ochiqlik, erkinlik va haq-

qoniylik asosida o‘tdi, so‘z va

tanlash erkinligi hayotimizda yana

bir marta o‘z tasdig‘ini topdi —

buni jahon afkor ommasi ham

e’tirof etmoqda.

Tinchlik, siyosiy va iqtisodiy

barqarorlik, millatlararo totuvlik,

fuqarolararo birlik turmushimizga

fayz, ishlarimizga rivoj baxsh

etmoqda. Ezgulik, nekbinlik bilan

yo‘g‘rilgan muhitda esa xalqimiz

barcha ulug‘ murod-maqsadlarini

amalga oshirishi mumkin.

HAYOT — ULUG‘  NE’MAT,

AZALIY  VA  ABADIY  QADRIYAT

X


3

Binobarin, ishonchimiz ko-

milki, “Barkamol avlod yili”

ham sermazmun, boy, yorqin

yil bo‘ladi.

Prezidentimiz “Barkamol

avlod yili” davlat dasturini ishlab

chiqish va amalga oshirish

bo‘yicha tashkiliy chora-

tadbirlar to‘g‘risida”gi  2009-

yil 9-dekabr Farmoyishida

mamlakatimizda sog‘lom va

uyg‘un kamol topgan

avlodni tarbiyalash

uchun zarur imko-

niyatlar hamda

s h a r t -

s h a r o i t l a r n i

yaratish, XXI

asr — intel-

lektual qadriyatlar ustuvorlik

qiladigan asr ekanligini

e’tiborga olgan holda

Vatanimiz yigit va

qizlarini har tomon-

lama barkamol shaxslar

etib shakllantirish borasi-

dagi keng ko‘lamli chora-

tadbirlar kompleksini

amalga oshirish maqsa-

dida va 2010-yil

O ‘ z b e k i s t o n

R e s p u b l i k a s i d a

“Barkamol avlod

yili” deb e’lon

qilinishi munosabati

bilan, “Barkamol avlod

yili” Davlat dasturini

ishlab chiqish va amalga

oshirish bo‘yicha

R e s p u b l i k a

k o m i s s i y a s i n i

tuzish va Res-

publika ko-

missiyasi bir oy

m u d d a t d aU MUHIM

B


4

vazirliklar, idoralar va jamoat

tashkilotlari, Qoraqalpog‘iston

Respublikasi Vazirlar Kengashi,

viloyatlar va Toshkent shahar

hokimliklari bilan birgalikda

“Barkamol avlod yili” Dasturi

loyihasini ishlab chiqishi va

tasdiqlash uchun kiritishi lozi-

mligini belgiladi.

U MUHIM

 tarixiy


hujjatda “Barkamol avlod

yili” Davlat dasturida har

tomonlama barkamol yosh avlodni

shakllantirishni ta’minlash bo‘yi-

cha qabul qilingan davlat dasturlari

hamda boshqa tadbirlarga muvofiq

amalga oshiriladigan chora-tadbir-

larni davom ettirish bilan bir qa-

torda quyidagi ustuvor yo‘nalish-

lar bo‘yicha eng muhim vazifalarni

hal etish nazarda tutilgan:

“bolalar hamda yoshlarning

huquq va manfaatlarini himoya

qilishga, ularni uyg‘un kamol

toptirishning huquqiy asoslarini

mustahkamlashga qaratilgan

me’yoriy-huquqiy bazani tako-

millashtirish, amaldagi qonunlar

va me’yoriy hujjatlarga zamon

talablariga mos o‘zgartish va

qo‘shimchalar kiritish;

eng avvalo, sog‘lom naslni,

“Sog‘lom ona — sog‘lom bola”

dasturini amalga oshirib borishni

ta’minlash, onalarning repro-

duktiv salomatligini saqlash,

bolalar va o‘smirlar sog‘lig‘ini

muhofaza qilish tizimini tako-

millashtirish, profilaktik sog‘liqni

saqlashni ustuvor darajada rivoj-

lantirish, tibbiyot xizmatining

moddiy-texnika bazasini mustah-

kamlash, sog‘lom bola tug‘ilishi va

uni tarbiyalash masalalari bo‘yi-

cha aholi o‘rtasida tushuntirish

ishlarini avj oldirish orqali sog‘-

lom avlodni shakllantirish borasi-

dagi chora-tadbirlarni yanada

kuchaytirish, yoshlarda sog‘lom va

ahil oila qurishga intilish ishtiyoqini

shakllantirish;

o‘sib kelayotgan avlodni o‘qi-

tish va tarbiyalash sohasida yara-

tilgan zamonaviy moddiy-texnika

bazasidan oqilona va samarali

foydalanishni ta’minlash, zamon

talablaridan kelib chiqqan holda,

oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizi-

mida real iqtisodiyot tarmoqlari

hamda sohalarida talab etilayotgan

ta’lim va mutaxassisliklarning

yo‘nalishlarini qayta ko‘rib chi-

qish hamda takomillashtirish,

davlat ta’lim standartlarini, o‘quv

dasturlari va o‘quv-uslubiy ada-

biyotlarni takomillashtirish;

o‘quv jarayoniga yangi ax-

borot-kommunikatsiya va peda-

gogika texnologiyalarini, elektron

darsliklar hamda multimediya

vositalarini keng joriy etish hiso-

biga mamlakat maktablari, kasb-

hunar kollejlari va litseylarida, oliy

ta’lim muassasalarida ta’lim berish

sifatini tubdan yaxshilash, ta’lim

muassasalarining o‘quv-labora-

toriya bazasini eng zamonaviy

o‘quv va laboratoriya uskunalari,

komputer texnikasi bilan mustah-

kamlash, shuningdek, o‘qituvchi-

lar va murabbiylarning mashaq-

qatli mehnatini moddiy hamda

ma’naviy rag‘batlantirishning

samarali tizimini shakllantirish;

nafaqat maktablarda, litsey-

larda, kollej va oliy ta’lim muassa-

salarida, balki har bir oilaning

hayotida zamonaviy axborot va

komputer texnologiyalari, raqamli

hamda keng formatli telekommu-

nikatsiya aloqa vositalari, Internet

tizimini tatbiq etish, o‘zlashtirish

va yanada rivojlantirish;

yosh avlodning jismoniy tar-

biyasi va bolalar sporti sohasida,

yoshlarni, ayniqsa, qishloq joy-

larda qizlarni muntazam ravishda

sport bilan shug‘ullanishga jalb

etish bo‘yicha olib borilayotgan

ishlarni bosqichma-bosqich ku-

chaytirish, yangi sport kompleks-

lari, stadionlar, inshootlar qurish,

ularni zamonaviy sport anjomlari

va uskunalari bilan jihozlash, yuqori

malakali trener kadrlar va murab-

biylar bilan mustahkamlash;

tarkibiy (texnik hamda tex-

nologik) o‘zgartirishlarning eng

muhim yo‘nalishi, aholi daro-

madlari va mulkdorlarning o‘rta

sinfini shakllantirish asosi sifatida

kichik biznes va xususiy tadbir-

korlikni rivojlantirishni yanada

rag‘batlantirish va bu sohadagi

mavjud muammolarni hal etish-

ning kompleks chora-tadbirlarini

ishlab chiqish, ayniqsa, qishloq

joylarda yoshlarni, avvalambor,

kasb-hunar kollejlari va oliy ta’lim

muassasalari bitiruvchilarini tad-

birkorlik faoliyatiga keng jalb etish

uchun shart-sharoit yaratish;

ilm-fanni yanada rivojlan-

tirish, talantli, iqtidorli yoshlarni

ilmiy faoliyatga keng jalb etish

uchun sharoit yaratish, ular to-

monidan o‘zlarining ijodiy va in-

tellektual salohiyatini amalga

oshirish, jumladan, ilm-fan va

texnologiyalarni rivojlantirish

maxsus jamg‘armasini tashkil

etish, Fanlar akademiyasi va

mamlakatimiz oliy ta’lim muassa-

salari tizimida ilg‘or, istiqbolli

ilmiy tadqiqotlar va ilmiy izla-

nishlar olib borish uchun yangi

laboratoriyalar yaratish, xorijiy

ilmiy markazlar bilan samarali

hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va

kengaytirish bo‘yicha kompleks

chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

yosh oilalarga g‘amxo‘rlik qi-

lishni kuchaytirish, ularning hu-

quqiy va ijtimoiy himoyasini ta’-

minlash, jismonan sog‘lom va uy-

g‘un kamol topgan yosh avlodni

tarbiyalash ishida jamiyatning

muhim, hal qiluvchi bo‘g‘ini bo‘l-

gan, farzandlar shaxs sifatida

shakllanib, Vatanga muhabbat,

milliy va umumbashariy qadri-

yatlar ruhida tarbiyalanib, o‘z

xalqining munosib vakillari bo‘lib

yetishadigan, sog‘lom hamda

mustahkam oilani qurish uchun

zarur sharoitlarni yaratish;

yoshlar o‘rtasida sog‘lom tur-

mush tarzi tamoyillarini qaror

toptirish, ularni giyohvandlik,

B


5

axloqsizlik, tashqaridan kirib

kelayotgan tuban “ommaviy ma-

daniyat”ning turli illatlari xavfi va

zararli ta’sirlaridan himoya qilish

kompleks chora-tadbirlarini amal-

ga oshirish”.

Yuqorida ta’kidlangan masa-

lalar — belgilangan ustuvor yo‘-

nalishlar bo‘yicha eng muhim va-

zifalar teran va keng miqyosli, eng

muhimi, hayotiy va dolzarb. Ular-

ning har biri, ta’bir joiz bo‘lsa,

o‘sib kelayotgan avlod kamol

topishi uchun ochilgan yo‘l, im-

koniyat va, hech shubhasiz, yosh

avlod har tomonlama uyg‘un ri-

vojlanishi — chinakamiga barka-

mol bo‘lishini ta’minlashga xiz-

mat qiladi. Shu tariqa bugungi

zamonaviy hayotning barcha ta-

lablariga javob bera oladigan bar-

kamol avlod shakllanadi va hayot-

dan o‘z munosib o‘rnini egallaydi,

Vatanimizning tobora gullab-

yashnashiga kamarbasta bo‘ladi.

Ana shunday ezgu va ulug‘vor

ishlarni amalga oshirish jarayonida

axloqiy-ma’naviy tarbiyaning

o‘ziga xos o‘rni bor; bunda estetik

ideal maqomidagi badiiy timsol-

larning yo‘ldosh va qo‘ldosh

bo‘lishi ayniqsa zarur. Shu nuqtai

nazardan, katta tarbiyaviy-ma’na-

viy ahamiyatga molik badiiy obida

— “Vatanga qasamyod” haykali-

ning barpo etilishi barchamizni

xushnud etdi.

Prezident Islom Karimov

Toshkent shahrida barpo etilgan

“Vatanga qasamyod” haykalining

ochilishiga bag‘ishlangan tantanali

marosimdagi so‘zida, jumladan,

shunday dedi:

“Bugun biz Vatan himoya-

chilari bayrami arafasida ham

tarixiy, ham ma’naviy, ham

siyosiy nuqtai nazardan katta

ahamiyatga ega bo‘lgan muhim

bir voqea — ya’ni, Qurolli Kuch-

larimiz sharafiga bunyod etilgan

muhtasham haykalning ochilish

marosimiga to‘planib turibmiz.

Aytish kerakki, yosh avlodi-

mizni milliy g‘oya ruhida, mardlik

va matonat ruhida tarbiyalashda

ular uchun ma’naviy ibrat bo‘lib

xizmat qiladigan bunday ta’sirchan

badiiy timsollarning o‘rni va

ahamiyati beqiyos, albatta.

Lekin, shuni ochiq tan oli-

shimiz darkor, Qurolli Kuchlari-

mizda xizmat qilayotgan harbiy-

larimiz, avvalo, armiya safida

mashaqqatli sinov va tarbiya mak-

tabini o‘tayotgan yoshlarimizning

ma’naviy olamini yuksaltiradigan

va ruhan toblantiradigan bunday

timsollarni yaratish masalasiga

yetarlicha e’tibor bermayapmiz.

Agarki bugun ko‘z o‘ngimizda

qad rostlagan mana shu muazzam

monumentni uzoq yillar uning

o‘rnida turgan, eski tizim mafku-

rasini ifoda etadigan, qiyofasi sovuq

haykal bilan qiyoslaydigan bo‘lsak,

o‘ylaymanki, ortiqcha gapirishga

hojat qolmaydi.

Bugun ochilayotgan, chuqur

ichki ma’noga ega, ko‘zimizga

qadrdon bo‘lib ko‘rinadigan bu

salobatli haykalning siymosiga

nazar tashlar ekanmiz, avvalo,

el-yurtimizning sodiq farzandi,

yoshlarimizning ham ma’nan,

ham jismonan yetuk va mard tim-

solini yaqqol ko‘rishimiz, yurak-

yurakdan his qilishimiz tabiiydir.

Ma’lumki, oriyatni, g‘urur va

sadoqatni hamma narsadan ustun

qo‘yadigan bizning xalqimiz

uchun harbiy qasamyod — bu

shunchaki rasmiy tadbir emas,

balki yigitlik sha’ni, or-u nomusini

o‘rtaga qo‘yib, o‘z zimmasidagi

mas’uliyatli va sharafli burchni

ado etishga bel bog‘lab, ahd-u

paymon qilish marosimidir.

E’tibor bersangiz, bu muh-

tasham badiiy majmuada tas-

virlangan xalqimizning munosib

o‘g‘loni davlatimizning betakror

timsoli bo‘lmish bayrog‘imizni

ko‘ziga to‘tiyo qilib, Vatan

himoyasi uchun, ota-bobolarimiz

xoki yotgan qutlug‘ zaminning

har qarich tuprog‘ini asrash

uchun tayyorman, deb tiz cho‘kib

qasamyod qilmoqda.

Ana shu mard va jasur far-

zandga oq sut bergan, bag‘rida

Hasan PAYDOYEV  suvratga tushirdi.

TIBBIYOT  XIZMATI —

ELNING  SIHATI

Tibbiyot xodimlari profilaktik sog‘liqni saqlash, aholi o‘rtasida tibbiy

ma’rifatni oshirish yo‘nalishida ham izchil ish olib bormoqdalar.6

ko‘tarib voyaga yetkazgan, Vatan

timsoli bo‘lgan munis va mo‘tabar

ona bamisoli o‘z qo‘rg‘oni oldida

turib, harbiy xizmatga otlangan

jondan aziz bolasiga oq fotiha

berib, unga oq yo‘l tilamoqda.

Ushbu haykal siymosida

Qurolli Kuchlarimiz safiga kirishga

tayyorgarlik ko‘rayotgan ming-

minglab azm-u shijoatli yoshla-

rimizning ham yuksak orzu-

intilishlari o‘z aksini topgani,

ayniqsa, e’tiborlidir.

Bu bahodir er-yigitning

qaddi-qomati, mardona qiyofasiga

qarab, farzandlarimizning yura-

gida, qalbida “Men ham shu

jasur akam singari harbiy bo‘-

laman, o‘z uyimni, o‘z yurtimni,

ota-onam, o‘z qadrdonlarimni

himoya qilaman”, degan qat’iy

qaror paydo bo‘lishi shubhasizdir.

Ishonchim komilki, mana

shunday har tomonlama hayotiy

asosga, katta tarbiyaviy ahamiyatga

ega bo‘lgan bu muhtasham haykal

shu yurtda unib-o‘sgan, uning

bugungi va ertangi kunini o‘ylab

yashayotgan har qaysi insonni,

albatta, befarq qoldirmaydi.

Bu betakror majmuani bir

ko‘rgan odam, o‘ylaymanki, yu-

ragi jizillab, uning ma’nosini tu-

shunib, anglab, bu haykalni, avva-

lambor, Vatanga sadoqat, mardlik

va jasorat madhiyasi, el-yurt hi-

moyachisi bo‘lgan fidoyi inson-

larga qo‘yilgan go‘zal badiiy obi-

da sifatida qabul qiladi.

O‘zida chuqur hayotiy falsafa-

ni, teran ma’no-mazmunni mu-

jassam va ifoda etgan bu muazzam

haykalga “Vatanga qasamyod” deb

nom bersak, o‘ylaymanki, har to-

monlama adolatli va to‘g‘ri bo‘ladi.

Bu majmuaning g‘oyasi haqi-

da, aynan mana shu timsolni

tanlab olganimizning sababi haqida

ko‘p gapirish mumkin. Shaxsan

men ushbu badiiy majmuani

xayolimdan o‘tkazar ekanman,

o‘zimni bamisoli Vatanimga, el-

yurtimga qasamyod qilayotgandek

Vladimir GRANKIN  suvratga tushirdi.

EZGU NIYAT HAM,

SALOHIYAT HAM BOR

Yoshlar mamlakatimiz hayotining barcha sohalarida faol ishtirok

etib, o‘qishda, ishda, ijodda, sportda — har tomonlama ilg‘or bo‘lishga

intilib, yuksak marralarni egallamoqdalar.

BAHSLAR ZAVQI

BIR OLAM


Tanlovlar, musobaqalar qatnashchilarga ham, tomoshabinlarga ham

yaxshi kayfiyat bag‘ishlaydi, maqsad sari qat’iyat bilan borishga o‘rgatadi.7

his qildim. O‘ylaymanki, bugun

mana shu maydonda turgan va

ertaga bu yerga ziyoratga keladigan

barcha insonlar ham shunday fikr,

shunday xayol bilan bu haykal

poyida tiz cho‘kib ta’zim qiladi.

Bu haykal azim poytaxtimiz

Toshkent shahrida betakror badiiy

timsol sifatida abadiy saqlanib

qoladi, deb ishonaman”.

“Vatanga qasamyod” haykali

misolida aytilgan bu dil so‘zlari katta

hayot haqiqatini ochib beradi. Yuksak

murod-maqsadlarini izchillik va

donolik bilan hayotga tatbiq etib

borar ekan, xalqimiz yana qancha-

dan-qancha qahramon farzandlarni

maydonga chiqaradi, ularningDo'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


barometricheskoe-i.html

barone-borrelli-bozzi-12.html

barone-borrelli-bozzi-17.html

barone-borrelli-bozzi-5.html

barone-borrelli-bozzi.html